Pamätník holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici

Holocaust and racial violence memorial in Banská Bystrica

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PLÁNOVANEJ INVESTÍCII

INVESTOR: Židovská náboženská obec so sídlom v Banskej Bystrici, J. Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31914110

AUTOR PROJEKTU: Ing. Arch. Igor Faško, číslo oprávnenia 0221 HA

STAVEBNÉ POVOLENIE: číslo OVZ-SU 115553/19106/22/MM z 26. 5. 2022

UMIESTNENIE: parcela C-KN 3253/2 v Banskej Bystrici vo vlastníctve investora

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 109 047 € s DPH (k 4. 8. 2022)

BASIC INFORMATION ABOUT THE PLANNED INVESTMENT

INVESTOR: The Jewish Religious Community in Banská Bystrica, J. Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31914110

AUTHOR OF THE PROJECT: Ing. Arch. Igor Faško, authorization number 0221 HA

BUILDING PERMIT: číslo OVZ-SU 115553/19106/22/MM of 26 May 2022

LOCATION: plot C-KN 3253/2 in Banská Bystrica owned by the investor

BUDGETED COSTS: 109,047 € incl. VAT (as of 4 August 2022)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE STAVBY

Stavba je navrhnutá z pohľadového betónu s rozmermi 5,5 x 13 m. Vstup do priestoru ústí do portálu, ktorý tvoria dve stély o výške 6,3 a 5,3 m. Za stélami je pietny priestor, čiastočne prestrešený so sedením. Pietny priestor je ukončený polkruhovou absidou v ktorej je stvárnená menora. Vo zvislej stene je navrhnutý hexagram v podobe Dávidovej hviezdy vo forme perforácie steny. Na stene bude umiestnená informaèná tabu3⁄4a so struèným textom vystihujúcim myšlienku stavby a zobrazením bývalej synagógy.

BASIC PARAMETERS OF THE CONSTRUCTION

The building is designed in polished concrete with dimensions of 5.5 x 13 m.
The entrance to the premises opens into a portal formed by two stelae of
6.3 and 5.3 m. Behind the stelae there is a partially roof-covered reverent space with seating arrangement. The commemorative space ends in a semicircular apse, in which the menorah is depicted. In the vertical wall, a hexagram representing the Star of David is designed in the form of a wall perforation. An information board with a brief text describing the mission of the memorial as well as an image depicting the shape of the former synagogue will be displayed on the wall.

FINANCOVANIE

Zo zbierky, darov, grantov a vlastných prostriedkov Židovskej náboženskej obce Banská Bystrica

FINANCING

From collections, donations, grants and own funds of the Jewish Community of Banská Bystrica

TRANSPARENTNÝ ÚÈET plánovanej investície vo VÚB:

TRANSPARENT ACCOUNT of the planned investment in VÚB:

NÁZOV ÚČTU/NAME: Pamätník holokaustu

IBAN: SK98 0200 0000 0046 6299 2756

BIC: SUBASKBX